Become great before God!

New film about the live of Father Francis Jordan

The new production of Salvatorian Studio Katolik has launched. It is a documentary film telling the true story of Father Francis Jordan, the founder of Society of The Divine Savior. Why is this story important to share? Because the life of Father Jordan is a great example of God’s work in the life of an ordinary man. 
Everyone can become great before God.

To complete the project the film crew should travel to southern Germany, to Rome, and to the Middle East, to film on locations where Fr. Jordan lived and traveled. We want to present his life honestly and in the way, that would appeal to many people around the world. This story is worthy to be shared. And the time is right… 100 anniversary of Father Jordan death in 2018
You support is very much welcomed.

You can support the film project by donation via PayPal or direct deposit to the Bank Account. We appreciate your help and cooperation.

PAYPAL 

or through bank:

Studio Katolik 
ul. Siostry Faustyny 17 
30-608 Kraków 
Santander Bank  
account PLZ: 79109016650000000115403281 
account EURO: PL42109016650000000115404141 
SWIFT: WBKPPLPP 

Thank you! 
www.katolik.tv 

***

Francis Mary of the Cross Jordan,  was born as John Baptist on the June 16th, 1848, to a poor family in a small German village of Gurtweil. After his first Holy Communion, he experienced an internal transformation, which ignited in him a desire to become a priest. It seemed unattainable, due to his family’s financial situation. He had to work to make a living, as a construction worker at the railway, in the fields during harvest, and as a painter and upholsterer.

To start the seminary studies, Jordan had to show enormous determination to catch up academically. Throughout his education, Jordan distinguished himself with extreme perseverance and conscientiousness. It led him to completion of theological studies and received priestly ordination. After that Father Jordan went to Rome. He studied linguistic focusing on the languages of the Middle East. At that time, his long-lasting desire to form a new apostolic work was formally expressed.

On December 8th, 1881 Father Jordan founded the Apostolic Teaching Society. Its members were to proclaim Christ throughout the world in spoken and written words, using a variety of ways and means, like the apostles. Two years later Father Jordan took religious vows and adopted the name Francis Mary from the Cross Jordan. The Society was transformed into a religious congregation. In 1893, it changed its name to the Society of the Divine Savior. (Societas Divini Salvatoris - Salvatorians).

It was seven years later, in 1888, again on the December 8th, at Tivoli near Rome, where Father Jordan founded the Congregation of the Sisters of the Divine Savior (Salvatorian Sisters). 
Both Congregations, form man and for women, are still active today and work in many countries throughout the world.
A faithful Servant of God, Father Francis Mary of the Cross Jordan died on September 8th, 1918, and was buried in Tafers, Switzerland. His remains were transferred to the chapel of the Salvatorian Motherhouse in Rome, in 1956. The beatification process began in 1942, and in 2011 the Congregation for the Causes of Saints issued a decree on the heroic virtues of Father Jordan. Now the final stage of the beatification process is underway - awaiting the authenticity test of the miracle through the intercession of Father Jordan.

Bądź wielki przed Bogiem!

Nowy film o Ojcu Franciszku Jordanie

Salwatoriańskie Studio Katolik rozpoczęło pracę nad nowym filmem dokumentalnym o życiu i działalności ojca Franciszka Jordana, założyciela Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, czyli Salwatorianów i Salwatorianek. Dlaczego historia jego życia jest warta opowiedzenia? Ponieważ jest ona dobrym przykładem Bożego działania w życiu zwykłego człowieka.
Każdy może być wielki przed Bogiem.

Aby przedstawić historię ojca Jordana rzetelnie i w jak najbardziej autentyczny sposób, ekipa filmowa musi odwiedzić miejsca związane z Jordanem w południowych Niemczech, Szwajcarii, Rzymie i na Bliskim Wschodzie. Chcemy, aby to opowieść była wiarygodna i zaprezentowana w atrakcyjny sposób, wzbudzający zainteresowanie ludzi na całym świecie. Czas na produkcję jest jak najbardziej odpowiedni… setna rocznica śmierci ojca Jordana przypadająca w 2018 roku.

Twoje wsparcie jest mile widziane i można je okazać poprzez wpłatę dowolnej kwoty poprzez konto PayPal lub poprzez przelew na Konto Bankowe. 

Studio Katolik 
ul. Siostry Faustyny 17
30-608 Kraków
Bank Zachodni WBK Oddział 8 w Krakowie

konto złotówkowe: 79109016650000000115403281
konto dla EURO:  PL42109016650000000115404141
SWIFT:     WBKPPLPP

złóż ofiarę

Dziękujemy! 
www.katolik.tv 

***

Franciszek Maria od Krzyża Jordan, właściwie Jan Chrzciciel Jordan urodził się 16 czerwca 1848 w Gurtweil w małej niemieckiej wiosce w niezbyt religijnej, biednej rodzinie. Po pierwszej Komunii Świętej przeżył przemianę wewnętrzną, po której zaczęła w nim kiełkować chęć zostania kapłanem. 
Pragnienie zostania księdzem wydawało się nierealne do spełnienia ze względu na kondycję finansową rodziny. Z tego powodu był zmuszony ciężko pracować jako robotnik przy budowie kolei, przy żniwach, a także jako malarz i tapicer. 

Aby rozpocząć studia seminaryjne Jordan musiał wykazać się także ogromną wytrwałością w nadrabianiu zaległości edukacyjnych. Podczas całej edukacji Jordan odznaczał się niezwykłą pilnością i sumiennością, która ostatecznie doprowadziła go do ukończenia studiów teologicznych i przyjęcia upragnionych święceń kapłańskich.

Po święceniach ksiądz Jordan wyjechał na studia do Rzymu. Już tam zdradzał chęci stworzenia nowego dzieła. W Rzymie pogłębiał swoją wiedzę i umiejętności lingwistyczne, ćwicząc zwłaszcza języki bliskiego wschodu.
8 grudnia 1881 ojciec Jordan założył Apostolskie Towarzystwo Nauczania. Jego członkowie słowem mówionym i pisanym, wykorzystując różnorodne sposoby i środki, na wzór Apostołów mieli głosić Chrystusa na całym świecie.
11 marca 1883 dzieło zostaje przekształcone w zgromadzenie zakonne a ojciec Jordan złożył śluby i przyjął imię Franciszek Maria od Krzyża. W 1893 przyjęło obecną nazwę Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (Societas Divini Salvatoris – Salwatorianie). 

8 grudnia 1888 w Tivoli koło Rzymu założył Kongregację Sióstr Boskiego Zbawiciela (Salwatorianki). Oba te Zgromadzenia działają do dziś w wielu krajach świata. 

Sługa Boży Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan zmarł i został pochowany w Tafers w Szwajcarii 8 września 1918, po ekshumacji w 1956 jego szczątki przewieziono i złożono w kaplicy domu generalnego Salwatorianów w Rzymie. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1942 r, a w roku 2011 Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała dekret o heroiczności cnót o. Jordana. Obecnie trwa ostatni etap procesu beatyfikacyjnego - badanie autentyczności cudu za wstawiennictwem ojca Jordana. 

Sé grande ante Dios

Nueva película sobre Padre Jordán

Studio Katolik de los Salvatorianos de Cracovia empezó los trabajos sobre la película documental de la vida del padre Francisco María de la Cruz Jordán.

Puedes crearla junto con nosotros por medio del apoyo económico y tus oraciones.
!Si! !Especialmente con tus oraciones! – porque Padre Jordán siempre repetía,  que la oración es la fuerza más grande del mundo.

Ayúdanos a contar con el mayor número de personas para que conozcan  la extraordinaria historia de este hombre excepcional.

Cualquier donación pueden efectuar por medio del sistema PayPal o haciendo la transferencia a nuestras cuentas bancarias:

Studio Katolik
ul. Siostry Faustyny 17
30-608 Kraków

Banco: Bank Zachodni WBK
Cuenta de la moneda EUR:  PL42109016650000000115404141
Código SWIFT: WBKPPLPP

o por medio de PAYPAL

PAYPAL

Muchas gracias!
www.katolik.tv 

***

Francisco María de la Cruz Jordán, propiamente Juan Bautista Jordán nació 16 de junio de 1848 en Gurtweil en un pequeno pueblo alemán no muy religioso. Después de la Primera Comunión ha experimentado un cambió interior, después del cual empezó a crecer en él la idea de ser sacerdote. El deseo de ser sacerdote parecía poco realista debido a la situación financiera de la familia. Por esa razón tuvo que trabajar duro como obrero en la construcción de ferrocarril, en la cosecha, así cómo pintor y tapicero.

Para poder comenzar a los estudios en el seminario Jordán tenía que demostrar una gran paciencia para poder poner su educación al día. Durante sus estudios Jordán se demostró con diligencia y escrupulosidad extraordinaria, que finalmente le permitieron completar sus estudios teológicos y recibir, tan deseada, ordenación presbiteral.

Después de la ordenación el Padre Jordán viajó a Roma para estudiar. Allá demostraba las primeras ideas de crear una obra nueva. En Roma, amplió sus conocimientos y habilidades de lenguaje, en especial practicando lenguas de Oriente Medio. 8 de diciembre de 1881 el Padre Jordán fundó Sociedad Apostólica Instructiva. Sus miembros por medio de la palabra hablada y escrita, por medio de todos los medios, tomando ejemplo de los Apóstoles tenían que predicar a Cristo en todo el mundo. 11 de marzo de 1883 la obra se convierte en una congregación religiosa y el Padre Jordán hizo sus votos y tomó el nombre de Francisco María de la Cruz. En 1883 la obra adoptó su nombre actual Sociedad del Divino Salvador (Societas Divini Salvatoris – los Salvatorianos).

8 de diciembre de 1888 en Tivoli cerca de Roma fundó la Congregación de las Hermanas del Divino Salvador (las Salvatorianas). Ambas Congregaciones trabajan hasta el día de hoy en muchos países del mundo.

Siervo de Dios el Padre Francisco María de la Cruz Jordán murió y fue sepultado en Tafers en Suiza el 8 de diciembre de 1918, después de la exhumación en 1956 sus restos fueron transportados y depositados en la capilla de la Casa General de los Salvatorianos en Roma.

El proceso de beatificación comenzó en 1942, y en 2011 la Congregación para las Causas de los Santos emitió un decreto sobre las virtudes heroicas del Padre Jordán. Ahora sigue la última etapa del proceso de beatificación – probar la autenticidad de un milagro por la intercesión del padre de Jordán.

 

Groß werden vor Gott!

Ein neuer Film über Pater Jordan

Katholisches Film-Audio-Studio der Salvatorianer von Krakau beginnt die Dreharbeiten an einem Dokumentarfilm über den Pater Franziskus Maria vom Kreuze Jordan, dem Gründer der zwei Salvatorianischen Gemeinschaften: Gesellschaft des Göttlichen Heilandes (Salvatorianer) und der Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Heiland (Salvatorianerinnen) 

Sie können mit uns durch das Gebet und finanzielle Unterstützung bei diesem Projekt mitmachen.
Ja! Besonders durchs Gebet! - weil Pater Jordan immer wieder zu sagen pflegte, dass das Gebet die größte Kraft der Welt sei.

Helfen Sie uns, damit viele Menschen die außergewöhnliche Lebensgeschichte dieses bemerkenswerten Mannes kennenlernen.

Ihre Spende können Sie via PayPal oder per Banküberweisung direkt auf unser Konto machen:

Studio Katolik 
ul. Siostry Faustyny 17
30-608 Kraków

Bank Zachodni WBK Oddział 8 w Krakowie
EURO:  PL42109016650000000115404141
SWIFT:     WBKPPLPP

PAYPAL

Vielen Dank
katolik.tv 

***

Pater Franziskus Maria vom Kreuze Jordan wurde am 16. Juni 1848 in Gurtweil bei Waldshut /Schwarzwald geboren und erhielt in der Taufe den Namen Johann Baptist. Zunächst erlernte er den Beruf des Malers, holte nach den üblichen Lehr- und Wanderjahren mit 26 Jahren das Abitur nach und studierte dann Philosophie und Theologie an der Universität Freiburg im Breisgau. 1877 trat er in das Priesterseminar St. Peter ein und wurde am 21. Juli 1878 zum Priestergeweiht. Wegen des damals herrschenden „Kulturkampfes“ wurde er zum Weiterstudium nach Rom gesandt, wo er sich mit den Sprachen des Vorderen Orients befasste.

Nach einer Bildungsreise in den Orient gründete er die „Apostolische Lehrgesellschaft“, zu der in der ersten Stufe Männer und Frauen gehören sollten, die nach den evangelischen Räten lebten. Der Gründungstag des männlichen Zweiges wurde der 8. Dezember 1881, den er wenig später zur Ordensgemeinschaft mit dem Namen „Gesellschaft des Göttlichen Heilandes“ (Salvatorianer) umgestaltete. Der Zweck war die äußere und innere Mission; er selbst nahm den Namen Pater Franziskus Maria vom Kreuze Jordan an.

Am 8. Dezember 1888 gründete er mit Freifrau Therese von Wüllenweber vom Schloss Myllendonk (bei Mönchengladbach) den Orden der „Schwestern des Göttlichen Heilandes“ (Salvatorianerinnen). Sein Versuch, in einer zweiten Stufe Akademiker zur Verteidigung des Glaubens zu sammeln, gelang ihm nicht; wohl aber konnte er besonders im deutschsprachigen Raum Gläubige sammeln, die in ihrem Lebensumkreis apostolisch wirken sollten.

Schon 1890 begann er, die beiden Ordensgemeinschaften zuerst in dem damaligen Assam (Nordostindien), dann in einigen Ländern Europas und schließlich auch in Nord- und Südamerika auszubreiten. Er selbst bemühte sich vor allem um die geistliche Begleitung und apostolische Formung der jungen Mitbrüder.

1915 musste er wegen des Ersten Weltkriegs mit dem Generalat nach Freiburg in der Schweiz umziehen. Im gleichen Jahr stimmte das 3. Generalkapitel des Ordens seinem Wunsch zu, von der Leitung der Gesellschaft zurückzutreten, und übertrug Pater Pancratius Pfeiffer (1872 bis 1945) die Leitung der Salvatorianer. Pater Franziskus vom Kreuz starb nach schwerer Krankheit am 8. September 1918 in Tafers bei Fribourg (Schweiz) im Ruf der Heiligkeit. Seine sterblichen Überreste wurden 1956 nach Rom in das Mutterhaus der Salvatorianer überführt. .

Der Seligsprechungsprozess wurde 1942 begonnen und geht dem Abschluss entgegen.

Sois grand devant Dieu!

Nouveau film sur Pere Jordan 

Le „ Studio Katolik” de Cracovie crée par les peres Salvatoriens a commencé le travail sur un nouveau documentaire parlant du fondateur , le Pere Marie de la Croix Jordan.
Tu peux le créer avec nous en participant par la priere et financierement .
 Surtout par la priere, comme le disait le fondateur « La Priere est la plus grande force de ce monde ».

Nous comptons sur ton aide afin que nous puissions raconter au monde entier  l’histoire de cet incroyable homme.
Tu peux nous aider en utilisant le versement sur le compte bancaire ou Pay pal.

Studio Katolik 
ul. Siostry Faustyny 17 
30-608 Kraków 
Bank Zachodni WBK Oddział 8 w Krakowie 
compte en  EURO:  PL42109016650000000115404141 
SWIFT:     WBKPPLPP 

PAYPAL

merci infiniment
www.katolik.tv 

***

François Marie de la Croix Jordan, né Jean Baptiste Jordan, est né le 16 juin 1848 a Gourtweil , un petit hameau en Allemange , dans une famille tres pauvre. 
Apres la premiere communion il a vécu une expérience intérieure tres forte et depuis ce moment-la il a ressenti une vocation pour le sacerdoce. Un désir qui semblait irréalisable a cause de la pauvreté de sa famille.
Des son jeune âge, il a été obligé a travailler en tant qu’ouvrier dans les constructions de chemins de fer, dans des champs en aidant les agriculteurs et en tant que peintre d’intérieur.
     Pour pouvoir commencer le séminaire il a du rattraper les lacunes de sa scolarité. Pendant tout son parcours scolaire il s’est montré tres docile, travailleur et persévérant, grâce a cela il a pu terminer ses études de théologie et etre ordonné pretre.
Apres l’ordination sacerdotale, il est parti a Rome pour continuer ses études. En étant a Rome, il ressentait un désir de fonder une communauté religieuse.
François Marie de la Croix Jordan était tres passionné par les langues étrangeres, surtout  par les langues orientales, il les apprenait tres vite.
Le 8 décembre 1881 le Pere Jordan a fondé la Société Apostolique d’Instruction dont les membres avec tous les moyens possibles devaient proclamer la Parole de Dieu au monde entier, comme le faisaient les Apôtres.
Le 11 mars 1883 la fondation a été transformé en communauté religieuse et le Pere Jordan a prononcé les voux religieux et a reçu le prénom de François Marie de la Croix. En 1893 la communauté a changé le nom qu’elle porte jusqu’au ce jour, la Société du Divin Sauveur (Societas Divini Salvatoris – les Salvatoriens)
Le 8 décembre 1888 a Tivoli, pres de Rome il a fondé la communauté des Sours du Divin Sauveur, les deux branches de la commuté sont présentes jusqu’aujourd’hui dans plusieurs pays du monde. 

Le Servant de Dieu Pere François Marie de la Croix Jordan est décédé et a été enterré a Tafers en Suisse le 8 septembre 1918, apres l’exhumation en 1956 son corps a été déposé dans la tombe qui se trouve dans la chapelle de la Maison Mere des Salvatoriens a Rome.
Le proces de la béatification a été commencé en 1942, en 2011 la Congrégation qui s’occupe des béatifications et des  canonisations a émis le décret de l’héroicité de Pere Jordan.
Maintenant est en cours la derniere étape du proces de la béatification qui concerne l’authentification du miracle obtenu grâce a l’intercession de Pere Jordan.

Seja grande na frente de Deus!

Novo filme sobre Padre Jordan. 

O „StudioKatolik” da Cracóvia, criado pelos Padres Salvatorianos começou a trabalhar sobre um novo documentário que fala sobre o fundador, Padre Maria da Cruz Jordan. 
Voce pode criá-lo conosco,  participando pela oraçao e financeiramente, sobretudo pela oraçao, como dizia-o o fundador: “a Oraçao é a maior força deste mundo”. 

 Contamos com a sua ajuda para que possamos contar ao mundo inteiro a história deste incrível homem. 
Pode nos ajudar,  efetuando pagamento na conta bancária ou pelo sistema PayPal.

Studio Katolik 
ul. Siostry Faustyny 17 
30-608 Kraków 
Bank Zachodni WBK Oddział 8 w Krakowie 
Em EURO:  PL42109016650000000115404141 
SWIFT:     WBKPPLPP 

PAYPAL

Graças Inginitas! 
www.katolik.tv 

***

Francisco Maria da Cruz Jordan, nasceu Joao Baptiste Jordan, no dia 16 de junho de 1848 em Gourtweil, uma pequena aldeota na Alemanha, numa família muito pobre. 
Após a primeira comunhao viveu uma experiencia interna muito forte e desde aquele momento sentiu a vocaçao para o sacerdócio. Um desejo que parecia impraticável devido a pobreza da sua família.  A partir da sua juventude foi obrigado a trabalhar nas construçoes de estradas de ferro e de campos, ajudando os agricultores e também como pintor.

Para poder começar o seminário teve que recuperar as lacunas da sua escolaridade. Durante seu percurso escolar mostrou-se muito dócil, trabalhador e perseverante. Graças  a isso pode terminar os 
seus estudos de teologia e ser ordenado padre. 
Após a ordenaçao sacerdotal, partiu para Roma para continuar os seus estudos. Quando estava em Roma, sentiu o desejo de fundar uma comunidade religiosa. 

Francisco Maria da Cruz Jordan era muito apaixonado pelas linguas estrangeiras, sobretudo pelas linguas orientais. Ele aprendia muito rapidamente.
No dia 8 de dezembro de 1881, Padre Jordan fundou a Sociedade Apostólica de Instruçao cujos membros com todos os meios possíveis deviam proclamar a Palavra de Deus ao mundo inteiro, como o faziam os Apóstolos. 

No diaq 11 de março de 1883 a fundaçao foi trasformada em comunidade religiosa e Padre Jordan realizou a primeira profissao religiosa e recebeu o nome de Francisco Maria da Cruz. 
Em 1893 a comunidade alterou o nome que leva até hoje - Sociedade do Divino Salvador (Societas Divini Salvatoris – Os salvatorianos ).

Em 8 de dezembro de 1888 em Tivoli, perto de Roma, fundou a comunidade das Irmas do Divino Salvador. Os dois ramos da comunidade estao presentes até hoje em vários países do mundo. 

O Servo de Deus Padre Francisco Maria da Cruz Jordan, morreu e foi enterrado em Tafers na Suíça no dia 8 de setembro de 1918. Após a exumaçao em 1956 o seu corpo foi depositado no túmulo que se encontra na capela da Casa Mae dos Salvatorianos em Roma. 

O processo do beatificaçao teve início em 1942. 
Em 2011 a Congregaçao que se ocupa das beatificaçoes e das canonizaçoes emitiu o decreto sobre a heroicidade de Padre Jordan. 
Hoje acontece a última etapa do processo de beatificaçao que se refere a autenticaçao de milagre 
obtido graças a intervençao de Padre Jordan.